بازی با حاشیه ها در سی اس اس

بازی با حاشیه ها

در این ویدیو نحوه ساخت مثلث در سی اس اس را بررسی می کنیم و در آخر به ساخت یک مورد جالب دیگر توسط حاشیه ها می پردازیم.

پس زمینه و حاشیه ها در سی اس اس

پس زمینه و حاشیه ها

بیشتر عناصر صفحات وب باکس ها می باشند که می توان ظاهر آنها را به نحو خاصی طراحی کرد. می توان پس زمینه زیبایی برای آنها در نظر گرفت یا دور آنها را با خط و حاشیه ای زیباسازی کرد. در این فصل با ویژگی های مربوط به زیباسازی پس زمینه و حاشیه های یک […]

border

توسط ویژگی border می توان عرض، نوع و رنگ حاشیه هر چهار سمت یک عنصر را تعریف کرد.

border-style

از ویژگی border-style برای تعیین نوع حاشیه عنصر استفاده می شود.

border-color

از ویژگی border-color برای تعیین رنگ حاشیه عنصر استفاده می شود.

border-width

از border-width ویژگی برای تعیین عرض حاشیه عنصر استفاده می شود.

border-bottom

از ویژگی border-bottom برای تنظیم حاشیه پایین عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.

border-left

از ویژگی border-left برای تنظیم حاشیه سمت چپ عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.

border-right

از ویژگی border-right برای تنظیم حاشیه سمت راست عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.

border-top

از ویژگی border-top برای تنظیم حاشیه بالای عنصر از طریق تعیین عرض، نوع و رنگ آن بصورت خلاصه استفاده می شود.