padding-right

با استفاده از ویژگی padding-right می توان عرض فضای داخلی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.

padding-top

با استفاده از ویژگی padding-top می توان عرض فضای داخلی سمت بالای عنصر را تنظیم کرد.

height

با استفاده از ویژگی height اندازه ارتفاع ناحیه محتوای عنصر تعیین می شود.

width

با استفاده از ویژگی width اندازه عرض ناحیه محتوای عنصر تعیین می شود.

Box Model

در یک سند وب هر عنصری یک مستطیل می باشد که تعیین اندازه، رنگ، پس زمینه و مکان این باکس های مستطیل شکل هدف موتور ترسیمات مرورگر می باشد.

متن، فونت ها و لیست ها

در این فصل با ویژگی های مربوط به متن ها آشنا می شویم. خواهیم آموخت چگونه متن خواناتر و زیباتری بنا به شرایط مختلف در قسمت های مختلف سایت داشته باشیم. همینطور در آخر این فصل نحوه استایل دهی به لیست های مختلف را بصورت دقیق بررسی خواهیم کرد.

list-style

ویژگی list-style یک ویژگی خلاصه نویسی برای تنظیم مقادیر ویژگی های list-style-type ،list-style-image و list-style-position بصورت یکجا می باشد.

list-style-position

ویژگی list-style-position تعیین می کند که نشانه گر آیتم های یک لیست بیرون از باکس اصلی عنصر یا داخل آن باشد.

list-style-image

با استفاده از ویژگی list-style-image می توان برای نشانه گر آیتم های یک لیست تصویر قرار داد.

list-style-type

ویژگی list-style-type ظاهر و نوع علامت هایی که در پشت آیتم های یک لیست قرار می گیرند را مشخص می کند.