pseudo-element

pseudo-elementها کلمات کلیدی هستند که به انتخابگرها برای انتخاب قسمتی از محتوای عنصر اضافه می شوند.

pseudo-class

pseudo-classها کلمات کلیدی هستند که به انتخابگرها برای تعیین یک حالت خاص از عنصر انتخاب شده, اضافه می شوند. این کلمات کلیدی, مشابه کلاس ها می باشند با این تفاوت که در HTML نوشته نمی شوند.

out-of-range:

out-of-range یک انتخابگر از نوع pseudo-class است که می توان از طریق آن عناصری که محدودیت دامنه مقادیرشان رعایت نشده باشد را انتخاب کرد.

in-range:

in-range یک انتخابگر از نوع pseudo-class است که می توان از طریق آن عناصری که محدودیت دامنه مقادیرشان رعایت شده باشد را انتخاب کرد.

optional:

optional یک انتخابگر از نوع pseudo-class است که می توان از طریق آن عناصر اختیاری یا غیر الزامی فرم را انتخاب کرد.

required:

required یک انتخابگر از نوع pseudo-class است که می توان از طریق آن عناصر الزامی فرم را انتخاب کرد.

default:

default یک pseudo-class است که از آن برای انتخاب عنصر پیشفرض در بین یک گروه از عناصر همجنس مورد استفاده قرار می گیرد.

read-write:

read-write یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصری که توسط کاربر قابل ویرایش هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

read-only:

read-only یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصری که توسط کاربر قابل ویرایش نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.

()dir:

()dir یک pseudo-class است که برای انتخاب و استایل دهی به عناصر بر اساس جهت تعریف شده برای آنها استفاده می شود. جهت سند HTML یا همان صفحه وب بصورت پیشفرض از چپ به راست (LTR: Left to Right) است و نیازی به مشخص کردن آن نیست اما برای ما فارسی زبان ها نیاز است […]