()scale

با استفاده از تابع scale که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در ظاهر بزرگ یا کوچک کرد. این تابع دو مقدار x و y می گیرد که این مقادیر بدون واحد هستند و مقدار x موجب تغییر اندازه در راستای محور X و مقدار y موجب تغییر اندازه در […]