<color>

از نوع داده ای <color> برای تعریف رنگ ها در سی اس اس استفاده می شود.

()rgba

از rgba() برای اعمال رنگ از طریق ترکیب رنگ های قرمز(r), سبز(g) و آبی(b) و آلفا برای خاصیت شفافیت استفاده می شود.

()rgb

از rgb() برای اعمال رنگ از طریق ترکیب رنگ های قرمز(r), سبز(g) و آبی(b) استفاده می شود.