direction

از ویژگی direction در کنار چندین ویژگی دیگر برای تعیین جهت نوشته یک عنصر استفاده می شود.

vertical-align

ویژگی vertical-align به ما کمک می کند تا عناصر خطی چیده شده در کنار هم را نسبت به راستای عمود تراز بندی کنیم.

opacity

با استفاده از ویژگی opacity می توان میزان شفافیت یک عنصر را کنترل کرد. و حتی این شفافیت را تا جایی ادامه داد که عنصر ناپدید شود.

overflow-y

ویژگی overflow-y تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای بالا و پایین عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند.

overflow-x

ویژگی overflow-x تعیین می کند که محتوایی که از مرزهای چپ و راست عنصر خارج می شود, نمایش داده شود یا نه. و همچنین چگونگی نمایش را نیز تعیین می کند.

max-height

با استفاده از ویژگی max-height می توان یک ارتفاع حداکثر برای عناصر مشخص کرد.

min-height

با استفاده از ویژگی min-height می توان یک ارتفاع حداقل برای عناصر مشخص کرد.

max-width

با استفاده از ویژگی max-width می توان یک عرض حداکثر برای عناصر مشخص کرد.

min-width

با استفاده از ویژگی min-width می توان یک عرض حداقل برای عناصر مشخص کرد.

margin-left

با استفاده از ویژگی margin-left می توان عرض فضای خارجی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.