padding

ویژگی padding از ویژگی های مختصر نویسی می باشد که می توان بوسیله آن چهار ویژگی padding-top، padding-right، padding-bottom و padding-left را در یک اعلان تعیین کرد.

padding-left

با استفاده از ویژگی padding-left می توان عرض فضای داخلی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.

padding-bottom

با استفاده از ویژگی padding-bottom می توان عرض فضای داخلی پایین عنصر را تنظیم کرد.

padding-right

با استفاده از ویژگی padding-right می توان عرض فضای داخلی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.