padding-bottom

با استفاده از ویژگی padding-bottom می توان عرض فضای داخلی پایین عنصر را تنظیم کرد.