z-index

از ویژگی z-index برای تعیین ترتیب عناصر زمانی که روی هم قرار می گیرند, استفاده می شود. یعنی مشخص می کند که عنصر, رو یا زیر عنصر یا عناصر دیگر قرار بگیرد. این ویژگی یک عدد صحیح را به عنوان مقدار می پذیرد پس اعداد مثبت, منفی و صفر قابل قبول می باشند.   z-index: […]

right

با استفاده از ویژگی right می توان فاصله لبه راست عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر right ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, left, top می باشند. ویژگی های […]

left

با استفاده از ویژگی left می توان فاصله لبه چپ عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر left ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, right, top می باشند. ویژگی های […]

bottom

با استفاده از ویژگی bottom می توان فاصله لبه پایینی عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر bottom ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر left, right, top می باشند. ویژگی های […]

top

با استفاده از ویژگی top می توان فاصله لبه بالایی عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر top ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر left, right, bottom می باشند. ویژگی های […]

position

با استفاده از ویژگی position می توان مکان یک عنصر را در صفحه مشخص کرد. از طریق این ویژگی می توانید تصمیم بگیرید که آیا مکان عنصر نسبت به flow صفحه مشخص شود (حالت پیشفرض) یا اینکه در عین حالی که جایگاهش در flow حفظ می شود مکانش تغییر کند و یا اینکه مکان آن […]

transform-style

ویژگی transform-style تعیین می کند که فرزندان یک عنصر در فضای سه بعدی عنصر نگهدارنده یا همان پدرشان بمانند یا حالت دو بعدی داشته باشند. فرض کنید می خواهید فرزندان عنصری که در فضای سه بعدی می باشد را نیز در فضای سه بعدی به حرکت در بیاورید. این ویژگی حالت سه بعدی عنصر پدر […]

backface-visibility

ویژگی backface-visibility تعیین می کند زمانی که عنصر در فضای سه بعدی توسط ویژگی transform حرکت داده می شود پشت آن قابل مشاهده توسط بیننده باشد یا نه. در حالت پیشفرض اگر عنصری در فضای سه بعدی بچرخد پشت آن عنصر نیز قابل مشاهده است اما اگر مقدار hidden را برای این ویژگی تنظیم کنیم, […]

perspective-origin

با استفاده از ویژگی perspective-origin می توان موقعیتی که بیننده در آن فضای سه بعدی را مشاهده می کند را تعیین کرد. نقطه ای که این ویژگی بر اساس محورهای X و Y تعیین می کند, توسط ویژگی perspective به عنوان نقطه گریز عنصر در فضای سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. نقطه گریز […]

()translateZ

با استفاده از تابع translateZ که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای سه بعدی در جهت محور Z جابجا کرد. مقداری که این تابع می پذیرد می تواند واحد طولی یا درصدی داشته باشد. و این مقدار باعث حرکت عنصر در راستای محور Z می شود. در زیر […]