border-style

از ویژگی border-style برای تعیین نوع حاشیه عنصر استفاده می شود.