border-left-width

از ویژگی border-left-width برای تعیین عرض حاشیه سمت چپ یک عنصر استفاده می شود.