border-left-color

از ویژگی border-left-color برای تعیین رنگ حاشیه سمت چپ عنصر استفاده می شود.