position

با استفاده از ویژگی position می توان مکان یک عنصر را در صفحه مشخص کرد. از طریق این ویژگی می توانید تصمیم بگیرید که آیا مکان عنصر نسبت به flow صفحه مشخص شود (حالت پیشفرض) یا اینکه در عین حالی که جایگاهش در flow حفظ می شود مکانش تغییر کند و یا اینکه مکان آن […]

()matrix3d

با استفاده از تابع matrix3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان کارهایی از قبیل تغییر شکل, مکان و وضعیت یک عنصر را بوسیله یک ماتریس در فضای سه بعدی انجام داد. مثلا اگر داشته باشیم: transform: rotate3d(1, 0, 1, 45deg) translate3d(24px,25px, 100px); معادلش یک ماتریس چهار در چهار بعدی به صورت زیر […]

border-radius

از این ویژگی border-radius برای گرد کردن گوشه های یک عنصر استفاده می شود. این ویژگی از نوع ویژگی های مختصر نویسی برای ویژگی های زیر می باشد که هر کدام از آنها مخصوص یک گوشه عنصر هستند: border-top-left-radius border-top-right-radius border-bottom-right-radius border-bottom-left-radius border-radius می تواند یک تا چهار مقدار داشته باشد و اگر مقادیر را […]

border-bottom-right-radius

از ویژگی border-bottom-right-radius برای گرد کردن گوشه پایین و سمت راست یک عنصر استفاده می شود. این ویژگی یک یا دو مقدار می پذیرد که این مقادیر شعاع های یک چهارم شکل بیضویی که نحوه ترسیم لبه بیرونی حاشیه عنصر را تعیین می کند, مشخص می کنند (تصویر زیر بهتر این موضوع را بیان می […]

border-bottom-left-radius

از ویژگی border-bottom-left-radius برای گرد کردن گوشه پایین و سمت چپ یک عنصر استفاده می شود. این ویژگی یک یا دو مقدار می پذیرد که این مقادیر شعاع های یک چهارم شکل بیضویی که نحوه ترسیم لبه بیرونی حاشیه عنصر را تعیین می کند, مشخص می کنند (تصویر زیر بهتر این موضوع را بیان می […]

border-top-right-radius

از ویژگی border-top-right-radius برای گرد کردن گوشه بالا و سمت راست یک عنصر استفاده می شود. این ویژگی یک یا دو مقدار می پذیرد که این مقادیر شعاع های یک چهارم شکل بیضویی که نحوه ترسیم لبه بیرونی حاشیه عنصر را تعیین می کند, مشخص می کنند (تصویر زیر بهتر این موضوع را بیان می […]

border-top-left-radius

از ویژگی border-top-left-radius برای گرد کردن گوشه بالا و سمت چپ یک عنصر استفاده می شود. این ویژگی یک یا دو مقدار می پذیرد که این مقادیر شعاع های یک چهارم شکل بیضویی که نحوه ترسیم لبه بیرونی حاشیه عنصر را تعیین می کند, مشخص می کنند (تصویر زیر بهتر این موضوع را بیان می […]

border-image-outset

به ناحیه داخلی, که قرار است حاشیه تصویری درون آن ترسیم شود, ناحیه حاشیه تصویری (border image area) گفته می شود. بصورت پیشفرض مرزهای این ناحیه بر روی مرزهای عنصر (border box) قرار می گیرند مگر اینکه بوسیله ویژگی border-image-outset ناحیه حاشیه تصویری, گسترش پیدا کند. در تصویر زیر خط خاکستری نشان دهنده ناحیه حاشیه […]

border-image-repeat

از ویژگی border-image-repeat برای تعیین چگونگی تغییر اندازه و چیدمان تکه های حاشیه تصویری, استفاده می شود. تصویر مورد نظر که برای حاشیه تصویری مورد استفاده قرار می گیرد بوسیله ویژگی border-image-slice به نه تصویر تقسیم می شود.     ویژگی border-image-repeat می تواند یک مقدار و یا دو مقدار داشته باشد. این مقادیر از […]

border-image-width

از ویژگی border-image-width برای کوچک یا بزرگ کردن اندازه تکه تصویرهایی که توسط ویژگی border-image-slice برای حاشیه تصویری تعیین شده اند, استفاده می شود. این ویژگی به مرورگر می گوید که هر سمت حاشیه تصویری قرار است به چه اندازه عرض داشته باشد تا مرورگر بتواند حاشیه تصویری را به اندازه متناسب درآورد. به ناحیه […]