()matrix3d

با استفاده از تابع matrix3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان کارهایی از قبیل تغییر شکل, مکان و وضعیت یک عنصر را بوسیله یک ماتریس در فضای سه بعدی انجام داد. مثلا اگر داشته باشیم: transform: rotate3d(1, 0, 1, 45deg) translate3d(24px,25px, 100px); معادلش یک ماتریس چهار در چهار بعدی به صورت زیر […]

()matrix

با استفاده از تابع matrix که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان کارهایی از قبیل تغییر شکل, مکان و وضعیت یک عنصر را بوسیله یک ماتریس در فضای دو بعدی انجام داد. مثلا اگر داشته باشیم: transform: rotate(80deg) translate(50px,25px) skewX(10deg); معادلش یک ماتریس دو بعدی به صورت زیر خواهد بود: transform: matrix(0.173648, 0.984808, […]