()hsla

از تابع hsla() برای اعمال رنگ با فرمت HSL با قابلیت تنظیم شفافیت استفاده می شود.

()hsl

از تابع hsl() برای اعمال رنگ با فرمت HSL استفاده می شود.

()rgba

از rgba() برای اعمال رنگ از طریق ترکیب رنگ های قرمز(r), سبز(g) و آبی(b) و آلفا برای خاصیت شفافیت استفاده می شود.

()rgb

از rgb() برای اعمال رنگ از طریق ترکیب رنگ های قرمز(r), سبز(g) و آبی(b) استفاده می شود.

color

از ویژگی color برای اعمال رنگ به متن عنصر استفاده می شود.