()scaleZ

با استفاده از تابع scaleZ که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی و در جهت محور Z بزرگتر یا کوچکتر نمایش دهید. مثال هایی از موارد صحیح استفاده از این تابع:   transform: scaleZ(2); transform: scaleZ(1); /* عنصر تغییری نخواهد کرد */ transform: scaleZ(0.25); transform: scaleZ(-1); […]

()scale3d

با استفاده از تابع scale3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی بزرگتر یا کوچکتر نمایش دهید. این تابع برخلاف نسخه دو بعدی آن یعنی ()scale سه مقدار می گیرد. که مقادیر عددهایی بدون واحد هستند. مقدار اول sx است که موجب کوچک و یا بزرگ […]

()scaleX

با استفاده از تابع scaleX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در راستای محور X بزرگ یا کوچک کرد. این تابع یک مقدار بدون واحد می گیرد. اگر مقدار بزرگتر از 1 باشد عنصر در راستای محور X بزرگ می شود, اگر مقدار برابر یک باشد عنصر تغییر اندازه […]

()scale

با استفاده از تابع scale که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در ظاهر بزرگ یا کوچک کرد. این تابع دو مقدار x و y می گیرد که این مقادیر بدون واحد هستند و مقدار x موجب تغییر اندازه در راستای محور X و مقدار y موجب تغییر اندازه در […]