()skewX

با استفاده از تابع skewX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای دو بعدی به صورت کج یا مورب تغییر شکل دهید. می توانید اینطور تصور کنید زمانی که زاویه این تابع مثبت است راس بالا سمت چپ مستطیل و راس پایین سمت راست آن در جهت مخالف […]

()skew

با استفاده از تابع skew که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای دو بعدی به صورت کج یا مورب تغییر شکل دهید. می توانید اینطور تصور کنید که دو راس رو به روی یک مستطیل را گرفته و در جهت مخالف هم بکشید. در نتیجه مستطیل تبدیل به […]

()rotate

با استفاده از تابع rotate که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای دو بعدی بچرخانید. این چرخش بر اساس زاویه ای که برای تابع rotate تعیین می شود صورت می گیرد. و گردش دور مبدایی که بوسیله ویژگی transform-origin تنظیم شده است, انجام خواهد شد. زاویه مثبت برای […]

scaleY

با استفاده از تابع scaleY که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در راستای محور Y بزرگ یا کوچک کرد. این تابع یک مقدار بدون واحد می گیرد. اگر مقدار بزرگتر از 1 باشد عنصر در راستای محور Y بزرگ می شود, اگر مقدار برابر یک باشد عنصر تغییر اندازه […]

()scaleX

با استفاده از تابع scaleX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در راستای محور X بزرگ یا کوچک کرد. این تابع یک مقدار بدون واحد می گیرد. اگر مقدار بزرگتر از 1 باشد عنصر در راستای محور X بزرگ می شود, اگر مقدار برابر یک باشد عنصر تغییر اندازه […]

()scale

با استفاده از تابع scale که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در ظاهر بزرگ یا کوچک کرد. این تابع دو مقدار x و y می گیرد که این مقادیر بدون واحد هستند و مقدار x موجب تغییر اندازه در راستای محور X و مقدار y موجب تغییر اندازه در […]

()translateY

با استفاده از تابع translateY که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای دو بعدی در راستای محور Y جابجا کرد. به عنوان نمونه در مثال زیر عنصر 100 پیکسل به سمت پایین حرکت می کند: .element { transform: translateY(100px); } از واحدهای دیگری مثل em و rem و […]

()translateX

با استفاده از تابع translateX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای دو بعدی در جهت محور X جابجا کرد. به عنوان نمونه در مثال زیر عنصر 100 پیکسل به سمت راست حرکت می کند: .element { transform: translateX(100px); } از واحدهای دیگری مثل em و rem و […]

()translate

با استفاده از تابع translate که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای دو بعدی جابجا کرد. این تغییر مکان توسط بردار [x,y] انجام می شود که x تغییر مکان در راستای محور X و y در راستای محور Y است. به عنوان نمونه در مثال زیر عنصر 100 […]

transform

با استفاده از ویژگی transform می توانید شکل, مکان و یا وضعیت یک عنصر را تغییر دهید. این تغییر می تواند دو بعدی و یا سه بعدی باشد. مقدار این ویژگی می تواند none باشد که به این معنی است که هیچ تغییری انجام نشود. و یا می توان یک و یا تعدادی از توابع […]