word-spacing

با استفاده از ویژگی word-spacing می توان فاصله بین کلمات را در متن یک عنصر کنترل کرد.