استفاده از ویژگی will-change

کاربرد ویژگی will-change

گاهی می توان از این ویژگی برای بهبود اجرای انیمیشن ها و ترنزیشن ها بهره گرفت. در این ویدیو دو مثال را بررسی می کنیم.

will-change

ویژگی will-change این امکان را می دهد که مرورگر را در مورد تغییرات یک عنصر زودتر باخبر کنیم تا اینکه بتواند خود را برای اجرای هرچه بهتر و بهینه تر آن تغییرات آماده کند.