واحدهای نسبی

در واحدهای نسبی یک اندازه طولی نسبت به یک اندازه طولی دیگر محاسبه می شود به همین دلیل به آنها نسبی می گویند. زمانی که از واحدهای نسبی در سی اس اس استفاده می کنیم خروجی ما به راحتی می تواند در محیطهای گوناگون وفق پیدا کند.