()translateZ

با استفاده از تابع translateZ که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای سه بعدی در جهت محور Z جابجا کرد. مقداری که این تابع می پذیرد می تواند واحد طولی یا درصدی داشته باشد. و این مقدار باعث حرکت عنصر در راستای محور Z می شود. در زیر […]