()translateY

با استفاده از تابع translateY که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای دو بعدی در راستای محور Y جابجا کرد. به عنوان نمونه در مثال زیر عنصر 100 پیکسل به سمت پایین حرکت می کند: .element { transform: translateY(100px); } از واحدهای دیگری مثل em و rem و […]