تبدیلات transform در canvas

در این بخش به مفاهیم پایه تبدیلات transform، کاربرد‌های گسترده‌ی آن‌ها، و متد‌های مرتبط با آن می‌پردازیم.

()translate

با استفاده از تابع translate که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در فضای دو بعدی جابجا کرد. این تغییر مکان توسط بردار [x,y] انجام می شود که x تغییر مکان در راستای محور X و y در راستای محور Y است. به عنوان نمونه در مثال زیر عنصر 100 […]