transform-style

ویژگی transform-style تعیین می کند که فرزندان یک عنصر در فضای سه بعدی عنصر نگهدارنده یا همان پدرشان بمانند یا حالت دو بعدی داشته باشند. فرض کنید می خواهید فرزندان عنصری که در فضای سه بعدی می باشد را نیز در فضای سه بعدی به حرکت در بیاورید. این ویژگی حالت سه بعدی عنصر پدر […]