backface-visibility

ویژگی backface-visibility تعیین می کند زمانی که عنصر در فضای سه بعدی توسط ویژگی transform حرکت داده می شود پشت آن قابل مشاهده توسط بیننده باشد یا نه. در حالت پیشفرض اگر عنصری در فضای سه بعدی بچرخد پشت آن عنصر نیز قابل مشاهده است اما اگر مقدار hidden را برای این ویژگی تنظیم کنیم, […]

perspective-origin

با استفاده از ویژگی perspective-origin می توان موقعیتی که بیننده در آن فضای سه بعدی را مشاهده می کند را تعیین کرد. نقطه ای که این ویژگی بر اساس محورهای X و Y تعیین می کند, توسط ویژگی perspective به عنوان نقطه گریز عنصر در فضای سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. نقطه گریز […]