top

با استفاده از ویژگی top می توان فاصله لبه بالایی عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر top ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر left, right, bottom می باشند. ویژگی های […]