text-decoration

با استفاده از ویژگی text-decoration می توان خطی بر روی نوشته یک عنصر یا بالای آن و یا پایین آن کشید. همینطور می توان خط کشیده شده را از متن عنصر حذف کرد.