()scaleX

با استفاده از تابع scaleX که برای ویژگی transform تعیین می شود می توان یک عنصر را در راستای محور X بزرگ یا کوچک کرد. این تابع یک مقدار بدون واحد می گیرد. اگر مقدار بزرگتر از 1 باشد عنصر در راستای محور X بزرگ می شود, اگر مقدار برابر یک باشد عنصر تغییر اندازه […]