()scale3d

با استفاده از تابع scale3d که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای سه بعدی بزرگتر یا کوچکتر نمایش دهید. این تابع برخلاف نسخه دو بعدی آن یعنی ()scale سه مقدار می گیرد. که مقادیر عددهایی بدون واحد هستند. مقدار اول sx است که موجب کوچک و یا بزرگ […]