متد‌های save و restore در canvas

در این بخش به دو متد قدرتمند در canvas به نام‌های save و restore و کاربرد‌های آن‌ها در کنار مفاهیم جدید می‌پردازیم.