تبدیلات transform در canvas

در این بخش به مفاهیم پایه تبدیلات transform، کاربرد‌های گسترده‌ی آن‌ها، و متد‌های مرتبط با آن می‌پردازیم.

()rotate

با استفاده از تابع rotate که برای ویژگی transform تعیین می شود می توانید یک عنصر را در فضای دو بعدی بچرخانید. این چرخش بر اساس زاویه ای که برای تابع rotate تعیین می شود صورت می گیرد. و گردش دور مبدایی که بوسیله ویژگی transform-origin تنظیم شده است, انجام خواهد شد. زاویه مثبت برای […]