position

با استفاده از ویژگی position می توان مکان یک عنصر را در صفحه مشخص کرد. از طریق این ویژگی می توانید تصمیم بگیرید که آیا مکان عنصر نسبت به flow صفحه مشخص شود (حالت پیشفرض) یا اینکه در عین حالی که جایگاهش در flow حفظ می شود مکانش تغییر کند و یا اینکه مکان آن […]