perspective-origin

با استفاده از ویژگی perspective-origin می توان موقعیتی که بیننده در آن فضای سه بعدی را مشاهده می کند را تعیین کرد. نقطه ای که این ویژگی بر اساس محورهای X و Y تعیین می کند, توسط ویژگی perspective به عنوان نقطه گریز عنصر در فضای سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. نقطه گریز […]