padding-right

با استفاده از ویژگی padding-right می توان عرض فضای داخلی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.