padding-left

با استفاده از ویژگی padding-left می توان عرض فضای داخلی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.