background-origin

ویژگی background-origin تعیین می کند که شروع ترسیم پس زمینه عنصر در کدام ناحیه باشد. مقادیر متفاوت برای این ویژگی زمانی که با ویژگی هایی مثل background-repeat و background-clip ترکیب می شود باعث نتایج متفاوت می شود. اگر ویژگی background-attachment برای یک عنصر مقدار fixed داشته باشد ویژگی background-origin برای آن عنصر نادیده گرفته می […]

box-sizing

از ویژگی box-sizing برای تغییر روش اندازه دهی به یک عنصر بر اساس مدل قسمت بندی آن استفاده می شود. هر عنصر از لحاظ مدل قسمت بندی دارای چهار ناحیه است که این نواحی شامل ناحیه محتوا (content-box), ناحیه فاصله داخلی (padding-box) و ناحیه حاشیه (border-box) و در نهایت ناحیه فاصله خارجی یا (margin-box) هستند. […]