overflow-wrap

با استفاده از ویژگی overflow-wrap می توان کلماتی که آنقدر طولانی هستند که از نگهدارنده خارج می شوند را به خط بعد شکست.