outline-style

از ویژگی outline-style برای تعیین نوع outline یک عنصر استفاده می شود.

outline

از طریق ویژگی outline می توان خطی اطراف یک عنصر رسم کرد. در واقع این خط بیرون از حاشیه یا همان border عنصر کشیده می شود که استفاده از آن به دلیل زیباسازی و یا بدلیل بهبود دستیابی پذیری سایت می باشد.