only-child:

only-child: یک pseudo-class است و عنصری که تنها فرزند باشد را انتخاب می کند. خطوط HTML زیر را در نظر بگیرید, در اینجا p:only-child باعث انتخاب پارگراف می شود چون عنصر p تنها فرزند نگهدارنده خود یعنی article هست. <article> <p>عنصر پاراگراف</p> <!– انتخاب می شود –> </article> اما در خطوط زیر عنصر پاراگراف تنها […]