margin

ویژگی margin از ویژگی های مختصر نویسی می باشد که می توان بوسیله آن چهار ویژگی margin-top، margin-right، margin-bottom و margin-left را در یک اعلان تعیین کرد.

margin-right

با استفاده از ویژگی margin-right می توان عرض فضای خارجی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.