margin-top

با استفاده از ویژگی margin-top می توان عرض فضای خارجی سمت بالای عنصر را تنظیم کرد.