margin-right

با استفاده از ویژگی margin-right می توان عرض فضای خارجی سمت راست عنصر را تنظیم کرد.