margin-left

با استفاده از ویژگی margin-left می توان عرض فضای خارجی سمت چپ عنصر را تنظیم کرد.