margin-bottom

با استفاده از ویژگی margin-bottom می توان عرض فضای خارجی سمت پایین عنصر را تنظیم کرد.