line-height

ویژگی line-height ارتفاع ردیف هایی که نوشته در آن قرار می گیرد را برای یک عنصر تعیین می کند. یعنی اگر عنصری دارای چندین خط نوشته باشد فاصله خطوط مبنا یک عنصر توسط این ویژگی مشخص می شود. در تصویر زیر مشاهده می کنید که فاصله خطوط از حالت عادی بیشتر است. این کار توسط […]