left

با استفاده از ویژگی left می توان فاصله لبه چپ عناصری که position گرفته اند را از مبداشان تعیین کرد. برای درک این ویژگی باید با ویژگی position کاملا آشنا باشید. به ویژگی هایی نظیر left ویژگی های آفست می گویند. دیگر ویژگی های مربوط به آفست عناصر bottom, right, top می باشند. ویژگی های […]