keyframes@

از دستور keyframes@ برای تعریف رفتار یک چرخه انیمیشن در CSS استفاده می شود. انیمیشن ها هم مثل transition ها ویژگی های نمایشی عناصر را در طول زمان تغییر می دهند. تفاوت اصلی در این است که ترنزیشن ها به طور خودکار در زمان تغییر یک ویژگی (مثلا در زمان رویداد hover) عمل می کنند […]