css-blending

جلوه های آمیختگی

احتمال دارد حتی اگر یک بار فوتوشاپ یا ابزارهای گرافیکی شبیه به آن را باز کرده باشید کلماتی مثل multiply, screen و overlay را دیده باشید. این کلمات حالت هایی از آمیختن اشیا گرافیکی هستند که با تشکر از تیم Adobe Web Platform امروزه ما می توانیم از این حالت ها و جلوه ها در […]

isolation

از ویژگی isolation برای ایزوله کردن یک گروه از عناصر در برابر آمیخته شدن با محتوای پشت سرشان استفاده می شود. معمولا از isolation در زمانی که از ویژگی mix-blend-mode استفاده می کنیم, بهره می بریم. فرض کنید یک متن در تگ <h1> را بخواهیم با محتوای پشت سرش ترکیب کنیم, ساختار بصورت زیر است: […]