font-weight

معمولا برخی از فونت ها بصورت های مختلفی وجود دارند که دارای ضخامت متفاوتی هستند در سی اس اس این ضخامت به عنوان وزن فونت (font weight) مطرح می شود و می توان آن را از طریق ویژگی font-weight مشخص کرد.