font-variant

با استفاده از ویژگی font-variant می توان حروف بزرگ انگلیسی را با اندازه کوچک نمایش داد.